Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier enthousiaste mensen. Dit zijn Evelien van der Bok en Jozien Padmos vanuit het personeel en Eldert Francke en Marco Capelle vanuit de ouders. Nelly de Bruijne (directeur) is adviserend lid. Eldert Francke is de voorzitter van de MR en het Jozien Padmos is de secretaresse.

Bij vragen kunt u contact opnemen per e-mail: jpadmos@radarscholen.nu

Waarom is deelname aan de MR belangrijk voor de ouders, de leerlingen en de school? Veel handige informatie op een rij.

Wat is een medezeggenschapsraad (MR)?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. In het voortgezet onderwijs is er ook een leerlingengeleding. Ouders en leerlingen vormen daar samen de helft van de MR.

Wie mogen er lid worden?
Alle ouders met een kind op school, kunnen in de MR worden gekozen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. De teamleden kiezen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding en bij het voortgezet onderwijs kiezen de leerlingen hun vertegenwoordigers.

Wat doet een MR?
De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs.

Wie doet wat in de MR?
Binnen de MR is meestal een aantal taken onderverdeeld in verschillende functies: voorzitter, secretaris en penningmeester. Ieder MR-lid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?
Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt, moet het voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR vragen. In bepaalde gevallen heeft het bestuur de instemming of het advies van de MR nodig. In de wet medezeggenschap en in het MR-reglement staan alle bevoegdheden van de MR omschreven.

Waarom zou u in de MR gaan?
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meepraten en –beslissen over het beleid, u vertegenwoordigt en gaat in gesprek met andere ouders, met het team en het bestuur en u doet een schat aan ervaring op. Vooral na de invoering van lumpsum in het basisonderwijs en nu steeds meer verantwoordelijkheden door de overheid worden overgedragen aan het bevoegd gezag, is een deskundige en goed functionerende (G)MR van groot belang.