Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van zowel ouders, leerlingen als personeel. Het is de taak van een MR ervoor te zorgen, dat  in de school een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. Dit alles in een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg met als doel kwalitatief goed onderwijs in een veilig en zorgzaam schoolklimaat. De raad bespreekt met het bevoegd gezag (directie) alle zaken die de school betreffen. De MR bestaat uit een personeels-en een oudergeleding.

De MR op onze school bestaat uit:
Leerkrachten: Jozien Padmos en Evelien van der Bok
Ouders: Marco Capelle en Annemarie Stouten - De Jonge

De oudergeleding wordt gekozen uit en door ouders (of verzorgers/voogden) van leerlingen van school. Iedere ouder die een kind op school heeft mag zich kandidaat stellen. De zittingsperiode is 4 jaar. Na deze periode mag men zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode van 4 jaar.

Onze school valt onder het bestuur van Radar een vereniging met meerdere scholen op Schouwen Duiveland. Alle bovenschoolse zaken worden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)besproken. Bij het (G)MR werk gaat het om het innemen van een standpunt ten opzichte van (beleids)voorstellen van het schoolbestuur en/of directie, over lijnen die worden uitgezet en over de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. Vanuit de MR nemen Marco Capelle en Evelien van der Bok deel aan de GMR-vergaderingen.

De MR op onze school bestaat uit:
Leerkrachten: Jozien Padmos en Evelien van der Bok
Ouders: Marco Capelle en Annemarie Stouten - De Jonge

De oudergeleding wordt gekozen uit en door ouders (of verzorgers/voogden) van leerlingen van school. Iedere ouder die een kind op school heeft mag zich kandidaat stellen. De zittingsperiode is 4 jaar. Na deze periode mag men zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode van 4 jaar.

Onze school valt onder het bestuur van Radar een vereniging met meerdere scholen op Schouwen Duiveland. Alle bovenschoolse zaken worden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)besproken. Bij het (G)MR werk gaat het om het innemen van een standpunt ten opzichte van (beleids)voorstellen van het schoolbestuur en/of directie, over lijnen die worden uitgezet en over de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. Vanuit de MR nemen Marco Capelle en Evelien van der Bok deel aan de GMR-vergaderingen.