Zo werken wij

Onderwijs afstemmen door Handelingsgericht werken

Hoe zorgen we voor een goede afstemming met ouders?
In het nieuwe stelsel krijgen scholen een zorgplicht voor alle leerlingen die op de school zijn aangemeld. Ofwel de school biedt zelf passend onderwijs, ofwel we gaan  op zoek naar een geschikte plek binnen ons samenwerkingsverband. Ouders kunnen zo rekenen op een goede plek zo dicht mogelijk bij huis.

Door het nieuwe stelsel zullen de leerlingen in de klas heel persoonlijk worden benaderd in hun zorg- en leerbehoefte. Nog meer dan nu het geval is, de leerkracht past het aanbod naar het niveau en de behoefte van de leerling. Omdat er meer zorgleerlingen in het reguliere onderwijs een plek krijgen, wordt de relatie tussen de leraar en de ouders van de klas ook verschillend.

Ouderbetrokkenheid verhoogt de prestaties
Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid de schoolprestaties verhoogt. Dit zal dus zeker gelden voor de resultaten binnen passend onderwijs: ouderbetrokkenheid leidt tot een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel en maakt het mogelijk om in gezamenlijkheid (ouders en school) passend onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.

Wat merkt u van deze verandering?
Het onderwijs verandert van leerstofgericht naar leerling-gericht. De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal.

We maken met deze werkwijze een start met het vak rekenen. De leerkrachten stellen samen met de Intern begeleider groepsplannen op. De groepsplannen vervangen de individuele handelingsplannen. De groepsplannen worden samengesteld n.a.v. de toetsgegevens en het pedagogisch/didactisch groepsoverzicht met de leerling-gegevens. De groep wordt verdeelt naar onderwijsbehoefte, in 3 niveaus. We gaan met deze werkwijze procesmatig werken, in kleine stappen, op weg naar een duurzame ontwikkeling.

Hoe werkt het in de praktijk?
Na een korte groepsinstructie gaan alle leerlingen aan het werk. De leerlingen verwerken de leerstof op passend niveau. Het sociale leren en samenwerken wordt hierdoor gestimuleerd. De leerkracht bespreekt de vorderingen met de intern begeleider en past  het plan, waar nodig, aan. De leerlingen werken met de methode en de materialen naar behoefte, herhaling en/of verdiepende leerstof. Ze worden op hun eigen niveau uitgedaagd.

Om deze werkwijze succesvol te laten zijn hebben we, indien nodig, informatie en/of ondersteuning van u  nodig. Ouders zijn de partners van de school. Kunnen we op u rekenen? Samenwerken aan een kansrijke toekomst voor uw kind.